Strona główna -> Słoneczka -> Grudzień

 

Zamierzenie dydaktyczno - wychowawcze w miesiącu grudniu

 

 

·      rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez stosowanie liczebników porządkowych; utrwalenie zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z różnych sprzętów;

·      kształtowanie umiejętności interpersonalnych; rozwijanie umiejętności obdarowywania innych i przyjmowania prezentów, stosowanie zwrotów grzecznościowych;

·      utrwalanie informacji o pochodzeniu różnych produktów, które jemy; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez klasyfikowanie obiektów według ich przeznaczenia i ciężaru;

·      rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez mierzenie długości ubrań i tkanin stopą, krokami, dłonią itp.;

·      eksperymentowanie rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, wyrażanie emocji za pomocą środków pozawerbalnych; wyróżnianie i nazywanie elementów otoczenia; wprowadzenie litery R, r;

·      wprowadzenie informacji dotyczących architektury i budownictwa mieszkaniowego, dzielenie się wiedzą; utrwalenie informacji na temat zasad bezpieczeństwa podczas prac budowlanych;

·      wypowiadanie się na temat zawodów swoich rodziców i dziadków, tworzenie wspólnych doświadczeń; rozwijanie kompetencji językowych poprzez określanie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej;

·      doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi zawierającej określone słowo dotyczące porządków; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez tworzenie zbiorów obiektów związanych z porządkami (według określonych 2–3 cech); ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej;

·      poznanie ozdób świątecznych charakterystycznych dla wybranych regionów Polski m.in. Mazowsza, Podkarpacia, Kaszub; doskonalenie umiejętności wskazywania niektórych miast i regionów na mapie Polski; rozwijanie samodzielności i umiejętności sprawdzania własnej pracy; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez podejmowanie czynności dodawania w codziennych sytuacjach;

·      doskonalenie nawyków kulturalnego zachowania się przy stole i zasad podejmowania gości; wprowadzenie liczby i cyfry 7 w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym;

·      rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie posługiwania się określeniami: mniej, więcej, najmniej, najwięcej; rozwijanie kompetencji językowych dzieci poprzez wypowiedzi inspirowane tekstem literackim i obrazem; wprowadzenie litery L, l na przykładzie wyrazu lalka;

·      wyróżnianie i nazywanie elementów ilustracji i obrazów; pobudzanie do kreatywnego myślenia, rozwijanie wyobraźni;

·      zapoznanie dzieci z tradycjami i zwyczajami związanymi z obchodami świąt Bożego Narodzenia w wybranych regionach Polski m.in. na Mazowszu, Podkarpaciu, Kaszubach; rozwijanie kompetencji językowych poprzez rozwijanie słownika czynnego (wymienianie charakterystycznych zwyczajów związanych z obchodami świąt Bożego Narodzenia);

·      zapoznanie dzieci z tradycjami i zwyczajami związanymi z obchodami świąt Bożego Narodzenia w wybranych krajach na świecie (mi. in. Meksyk, Wielka Brytania); określanie różnic i podobieństw dotyczących obchodów świąt Bożego Narodzenia w wybranych krajach i w Polsce;

·      umacnianie poczucia przynależności do rodziny; rozwijanie kompetencji językowych i matematycznych poprzez stosowanie pojęć: wcześniej, później, teraz;

·      zapoznanie z tradycjami i zwyczajami związanymi z obchodami świąt Bożego Narodzenia w Polsce; kultywowanie tradycji śpiewania kolęd; poszerzanie wiedzy o kulturze muzycznej różnych regionów Polski;

·      zapoznanie z tradycjami i zwyczajami związanymi z obchodami świąt Bożego Narodzenia w Polsce; kształtowanie odporności emocjonalnej poprzez udział w przedstawieniu przed publicznością; rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach.

 

Tematyka zajęć

 1. Kim będę, gdy dorosnę?

 • Skąd się bierze jedzenie?
 • Skąd się biorą ubrania?
 • Ze sztuką za pan brat
 • Od pomysłu, aż po dach
 • Praca moich bliskich.
      2.  Święta za pasem
 • Świąteczne porządki
 • Ozdoby choinkowe
 • Przy świątecznym stole
 • Opowieści wigilijne
 • Zimowa sztuka
      3.  Świąteczne tradycje
 •  Boże Narodzenie w Polsce
 • Boże Narodzenie na świecie
 • Spotkania z bliskimi
 • Śpiewamy kolędy
 • Jasełka

 

Aktualności

Odwiedzin :