I Poznajemy świat wokół nas

 

Obszar fizyczny

·        aktywny udział w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych

·        wdrażanie do aktywnego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych

Obszar emocjonalny

·        kształtowanie umiejętności wyrażania własnych doznań i przeżyć w kontaktach ze sztuką

·        budzenie emocjonalnego stosunku do świata przyrody

Obszar społeczny

·        kształtowanie pożądanych zachowań (bezpieczeństwo) w kontaktach z przyrodą (rośliny, zwierzęta)

·        wdrażanie do poszanowania przyrody ożywionej i nieożywionej

Obszar poznawczy

·        wdrażanie do prowadzenia samodzielnych obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie jesienią

·        zapoznanie z drukowaną i pisaną literą „T”, „t”

·        doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 5

·        dodawanie i odejmowanie na konkretach (typu: 2 i 3 ile to?; bez wprowadzenia pojęć „dodawanie” i „odejmowanie”)

·        wdrażanie do poprawnego stosowania liczebników głównych i porządkowych

·        doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi na określony temat

·        rozwijanie sprawności grafomotorycznej

·        rozwijanie słuchu fonematycznego

 

 

II Jestem Polką, jestem Polakiem

 

Obszar fizyczny

·        kształtowanie sprawności fizycznej, zwinności i koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas ćwiczeń gimnastycznych i zabaw ruchowych

Obszar emocjonalny

·        kształtowanie pożądanych postaw ‒ postawy patriotycznej

Obszar społeczny

·        rozbudzanie poczucia przynależności narodowej

·        kształtowanie poczucia przynależności do Europy

Obszar poznawczy

·        rozpoznawanie godła, hymnu i barw narodowych Polski

·        wzbogacenie wiedzy na temat swojego kraju i jego stolicy

·        wprowadzenie nazw „Europa”, „Unia Europejska”

·        zapoznanie z drukowaną i pisaną literą „L”, „l”

·        wdrażanie do czytania

·        kształtowanie umiejętności mierzenia długości przedmiotów za pomocą różnych miar

·        wdrażanie do uważnego słuchania

·        doskonalenie umiejętności opowiadania usłyszanego tekstu

·        rozwijanie umiejętności liczenia

 

 

III Dawno, dawno temu w Polsce

 

Obszar fizyczny

·         rozwijanie sprawności ruchowej poprzez aktywny udział w ćwiczeniach i zabawach ruchowych i naśladowczych

·         wdrażanie do przestrzegania zasad fair play podczas zabaw z elementem rywalizacji

·         kształtowanie umiejętności utrzymywania prawidłowej postawy ciała podczas różnych aktywności

Obszar społeczny

·         kształtowanie uczuć patriotycznych

·         wdrażanie do poszanowania symboli narodowych

Obszar emocjonalny

·         budzenie uczucia miłości i przywiązania do własnej ojczyzny

·         budzenie szacunku do mądrości ludowych przekazywanych w legendach

·         rozwijanie postawy współdziałania jako podstawy budowania współpracy

·         ukazywanie możliwości czerpania radości ze wspólnego działania i efektów wspólnej pracy

Obszar poznawczy

·         zaznajamianie z miejscami (Kraków, Warszawa, Toruń), postaciami, wydarzeniami historycznymi mającymi ważne znaczenie dla naszego kraju

·         rozwijanie umiejętności słuchania, zadawania pytań i odpowiadania na pytania

·         rozwijanie logicznego myślenia przez odróżnianie elementów świata fikcji od realnej rzeczywistości

·         zapoznanie z drukowaną i pisaną literą „U”, „u”

·         wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter

·         poznanie obrazu graficznego liczby 6

·         doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 6 (w przód i wspak)

·         doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 6

·         przeliczanie i porównywanie liczebności zbiorów

·         dodawanie i odejmowanie na konkretach (bez wprowadzenia pojęć dodawania i odejmowania)

·         rozbudzanie zainteresowania pisaniem poznanych liter i cyfr

·         doskonalenie słuchu fonematycznego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV Niesamowita podróż w czasie

 

 

Obszar fizyczny

·         rozwijanie sprawności ruchowej poprzez aktywny udział w zabawach rytmicznych, muzycznych i naśladowczych

·         kształtowanie umiejętności utrzymywania prawidłowej postawy ciała podczas różnych aktywności

Obszar społeczny

·         kształtowanie uczuć patriotycznych

·         wdrażanie do poszanowania symboli narodowych

Obszar emocjonalny

·         budzenie uczucia miłości i przywiązania do własnej ojczyzny

·         budzenie szacunku do mądrości ludowych przekazywanych w legendach

·         rozwijanie postawy współdziałania jako podstawy budowania współpracy

·         ukazywanie możliwości czerpania radości ze wspólnego działania i efektów wspólnej pracy

Obszar poznawczy

·         kształtowanie poczucia czasu – wskazywanie zmian, co było dawniej, co jest dziś, jak zmienił się świat

·         wdrażanie do formułowania wypowiedzi w formie zdań

·         zapoznanie z drukowaną i pisaną literą „K”, „k”

·         wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter

·         wdrażanie do czytania globalnego (nazwy miast, postaci)

·         kształtowanie umiejętności pisania znaków literopodobnych po śladzie, poznanych liter

·         rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, porządkowanie zdarzeń w legendzie według kolejności (poprawne stosowanie zwrotów i wyrażeń dotyczących czasu: wcześniej, najpierw, potem, później, następnie, po tym, przedtem)

·         doskonalenie syntezy i analizy słuchowo-wzrokowej, niezbędnej do nauki czytania

·         poznanie obrazu graficznego liczby 7

·         doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 7 (w przód i wspak)

·         doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 7

·         doskonalenie przeliczania i porównywania liczebności zbiorów (np.: o dwa więcej, o trzy mniej)

·         dodawanie i odejmowanie na konkretach (bez wprowadzenia pojęć dodawania i odejmowania)

·         doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według podanej cechy

 

Aktualności

Odwiedzin :