Strona główna -> Plastoludki -> Październik

I Taniec jesiennych kolorów

Obszar fizyczny

·        kształtowanie umiejętności swobodnego, spontanicznego poruszania się w rytm muzyki lub zgodnie z podanym opisem lub narracją

·        kształtowanie zwinności, zręczności, szybkości, wytrzymałości

·        wdrażanie do podjęcia zdrowej rywalizacji

Obszar emocjonalny

·        rozwijanie zdolności do odczuwania wewnętrznego zadowolenia z dobrze wykonanego zadania

·        kształtowanie umiejętności wyrażania własnych stanów emocjonalnych w różnych formach (społecznie akceptowanych) – werbalnych i niewerbalnych

Obszar społeczny

·        rozwijanie samodzielności w przygotowaniu przyborów i materiałów do zajęć

·        wdrażanie do odpowiedzialnego, sumiennego i rzetelnego wykonywania podejmowanych zadań i obowiązków

·        wdrażanie do odpowiedzialnego wypełniania obowiązków dyżurnego

Obszar poznawczy

·        kształtowanie umiejętności przeprowadzania prostych doświadczeń i ich obserwowania

·        kształtowanie umiejętności wnioskowania na podstawie wykonywanych i obserwowanych doświadczeń

·        doskonalenie umiejętności obserwowania przyrody jesienią i dzielenia się swoimi spostrzeżeniami i przeżyciami

·        wdrażanie do globalnego czytania

·        rozwijanie umiejętności budowania i konstruowania z różnorodnych klocków i elementów konstrukcyjnych według podanego wzoru

·         kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów spełniających podany warunek (wielkość, kolor, kształt), tworzenie zbiorów o takiej samej liczbie elementów, ustawianie elementów rosnąco i malejąco (od najmniejszego do największego)

·         poznanie obrazu graficznego głoski „a” ‒ litery „A”, „a”

·        poznanie obrazu graficznego liczby „2”

·        doskonalenie gry na przedszkolnych instrumentach perkusyjnych i rozpoznawanie ich brzmienia

 

II Książka kucharska prosto z natury

 

Obszar fizyczny

·        wdrażanie do poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych

·        wdrażanie do utrzymania prawidłowej pozycji ciała w różnych sytuacjach

·        wdrażanie do używania chwytu pisarskiego podczas rysowania i kolorowania

·        wdrażanie do sprawnego i bezpiecznego posługiwania się nożyczkami

·        rozwijanie samodzielności w zakresie czynności higienicznych (korzystanie z toalety, mycie rąk, mycie zębów)

Obszar emocjonalny

·        doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi

·        wdrażanie do respektowania cudzych emocji

Obszar społeczny

·        rozwijanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej

·        doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec kolegów, koleżanek i dorosłych w różnych sytuacjach

·        budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy w grupach (umiejętność czekania, w tym czekania na swoją kolej, umiejętność wygrywania i przegrywania)

Obszar poznawczy

·        rozwijanie umiejętności pisania liter od strony lewej do prawej – staranne odtwarzanie kształtu wzorów i mieszczenie ich w wyznaczonych liniach

·        doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania warzyw i owoców rodzimych i zagranicznych dostępnych w naszym kraju, wyodrębnianie charakterystycznych cech warzyw i owoców (kształt, barwa, smak i zapach)

·        kształtowanie umiejętności sporządzanie prostych potraw z warzyw i owoców

·        bogacenie słownika biernego i czynnego poprzez poszerzanie zakresu i treści pojęć odnoszących się do zagadnień przyrodniczych i technicznych

·        doskonalenie sprawności dokonywania bardziej złożonych czynności myślowych, jak: porównywanie, wyodrębnianie różnic i podobieństw, klasyfikowanie, analiza i synteza, wnioskowanie

·        rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej i głoskowej wyrazów

·        poznanie obrazu graficznego głoski „e” ‒ litery „E”, „e”

·        doskonalenie umiejętności charakteryzowania postaci i zdarzeń w poznawanych utworach literackich

·        kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania liter

·        poznanie obrazu graficznego liczby „3”

·        doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 3

·        rozwijanie znajomości pojęć matematycznych – trójkąt

·        kształtowanie umiejętności rozpoznawania kształtu figur geometrycznych płaskich i klasyfikowania figur geometrycznych według kilku wybranych cech

 

 

III Jak dbamy o nasze zdrowie?

 

Obszar fizyczny

·        kształtowanie zręczności, zwinności, równowagi, orientacji oraz koordynacji ruchowej podczas zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych

·        poznanie wartości zdrowego odżywiania się w kontekście zdrowego trybu życia

·        rozwijanie motoryki małej ‒ manipulowanie bardzo małymi przedmiotami, wycinanie i lepienie z plasteliny

Obszar emocjonalny

·        rozróżnianie emocji przyjemnych i nieprzyjemnych

·        rozwijanie wytrwałości w kończeniu zadań i pokonywaniu trudności

 

Obszar społeczny

·        wdrażanie do zgodnego współdziałania z innymi dziećmi w grupie

Obszar poznawczy

·        wdrażanie do posługiwania się pojęciami dotyczącymi następstwa czasu: „rano”, „południe”, „popołudnie”, „wieczór”, „wczoraj”, „dzisiaj”, „jutro”

·        doskonalenie percepcji słuchowej

·        poznanie obrazu graficznego głoski „i” – litery „I”, „i”

·        rozwijanie umiejętności wygłaszania wiersza z pamięci

·        konstruowanie wypowiedzi na podstawie ilustracji

·        poznanie obrazu graficznego liczby „4”

 

IV Odkrywamy sekrety przyrody jesienią

 

Obszar fizyczny

·        kształtowanie sprawności fizycznej, zwinności i koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas ćwiczeń gimnastycznych i zabaw muzyczno-ruchowych

Obszar emocjonalny

·        kształtowanie umiejętności wyrażania własnych doznań i przeżyć w kontaktach ze sztuką

·        budzenie emocjonalnego stosunku do świata przyrody

Obszar społeczny

·        rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy w zespole nad wspólnym projektem plastycznym

·        rozwijanie zainteresowań muzycznych, ruchowych i plastycznych

·        kształtowanie pożądanych zachowań (bezpieczeństwo) w kontaktach z przyrodą (rośliny, zwierzęta)

·        wdrażanie do poszanowania przyrody ożywionej i nieożywionej

Obszar poznawczy

·        poznanie obrazu graficznego głoski „m” ‒ litery „M”, „m”

·        podejmowanie prób pisania w powiększonej liniaturze

·        doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat

·        poznanie obrazu graficznego liczby „5”

·        doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 5 (liczebniki główne i porządkowe)

·        rozpoznawanie monet (1 zł, 2 zł, 5 zł)

·        układanie własnych rytmów wizualnych i dźwiękowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Aktualności

Odwiedzin :