Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 

I Przedszkolaki to my

Obszar fizyczny

·        rozwijanie aktywności dziecka w różnych formach i obszarach

·        doskonalenie nawyków higieniczno-kulturalnych i sprawności samoobsługowych

·        rozwijanie sprawności motoryki małej

·        wdrażanie do używania chwytu pisarskiego

Obszar emocjonalny

·        rozwijanie umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem, w tym przekazywania własnych odczuć, przeżyć i myśli

·        kształtowanie umiejętności wyrażania własnych uczuć i emocji

Obszar społeczny

·        przypomnienie zasad regulujących właściwe zachowania podczas pobytu w przedszkolu

·        współtworzenie zasad i norm postępowania warunkujących zgodne współżycie w grupie – wypracowanie kontraktu grupy

·        rozwijanie umiejętności zgodnego współżycia i współdziałania z rówieśnikami

·        wdrażanie do polubownego rozwiązywania sporów

Obszar poznawczy

·        wdrażanie do wypowiadania się na określony temat pełnym zdaniem

·        rozwijanie umiejętności słuchania, zadawania pytań i odpowiadania na pytania

·        kształtowanie matematycznego myślenia w zakresie orientacji w przestrzeni, stosowania pojęć odnoszących się do położenia przedmiotów w przestrzeni

 

II Bezpieczne przedszkolaki zdobywają odznaki

 

Obszar fizyczny

·        aktywny udział w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych

·        wdrażanie do aktywnego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych

·        rozwijanie małej motoryki – kształtowanie gotowości do pisania (chwyt, manipulacje)

·        wdrażanie do bezpiecznego posługiwania się nożyczkami – cięcie po linii prostej i po okręgu

Obszar emocjonalny

·        wdrażanie do proszenia o pomoc w sytuacjach trudnych

·        wdrażanie do radzenia sobie w nowych sytuacjach

·        kształtowanie odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych

Obszar społeczny

·        kształtowanie umiejętności zachowania ostrożności w ruchu drogowym

·        wdrażanie do rozpoznawania sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu

·        wyrabianie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach (zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu)

·        kształtowanie umiejętności komunikowania się z dziećmi i dorosłymi, wyrażania swoich oczekiwań społecznych wobec innych osób, grupy

Obszar poznawczy

·        rozwijanie zasobu słownictwa biernego oraz czynnego związanego z szeroko pojętym bezpieczeństwem

·        doskonalenie umiejętności rozpoznawania figur geometrycznych w tym wskazywanie kształtów w najbliższym otoczeniu (koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt)

·        wdrażanie umiejętności odwzorowywania i odtwarzania układów graficznych

·        kształcenie wrażliwości muzycznej (rytm, tempo, reagowanie na sygnał dźwiękowy)

·        wdrażanie do bezpiecznego poruszania się po drogach i ulicach

 

III Razem ciekawie spędzamy czas

 

Obszar fizyczny

·        rozwijanie sprawności ruchowej (duża motoryka)

·        wdrażanie do sygnalizowania potrzeby odpoczynku lub potrzeby ruchu

Obszar emocjonalny

·        kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi

·        wdrażanie do wyrażania emocji i uczuć w społecznie akceptowany sposób

·        rozbudzanie samodzielności, obowiązkowości w kontekście podjętych czynności i wykonywanych zadań (prawa i obowiązki przedszkolaka)

Obszar społeczny

·        wdrażanie do respektowania norm postępowania zapisanych w kontrakcie grupowym

·        wdrażanie do stałego doskonalenia się, pracy nad sobą (w kontekście odpowiedzialności i ponoszonych konsekwencji za własne decyzje i czyny)

·        kształtowanie umiejętności współdziałania i pracy w zespole

·        kształtowanie nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności

 

 

Obszar poznawczy

·        rozwijanie umiejętności różnicowania czworoboków (rombu, trapezu, czworokątów – bez nazywania)

·        wyróżnianie wśród czworokątów kwadratów

·        rozwijanie umiejętności dostrzegania powtarzających się rytmów i ich kontynuowanie

·        kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów spełniających podany warunek (wielkość, kolor, kształt), tworzenie zbiorów o takiej samej liczbie elementów, ustawianie elementów rosnąco i malejąco (od najmniejszego do największego)

·        kształtowanie umiejętności szacowania „na oko” (więcej, mniej, tyle samo), przeliczanie kolekcji, dokładanie, zabieranie elementów kolekcji, wskazywanie, gdzie jest więcej, gdzie jest mniej

·        rozwijanie mowy i myślenia poprzez układanie i omawianie treści historyjek obrazkowych, wymyślanie ich zakończenia, nazywanie czynności z użyciem zwrotów (wczoraj, dzisiaj, jutro)

·        doskonalenie koncentracji uwagi oraz percepcji wzrokowej

·        doskonalenie słuchu fonematycznego ‒ analizy i syntezy wyrazów 3-głoskowych

·        wyrabianie gotowości do pisania poprzez kreślenie po śladzie, kontynuowanie wzorów graficznych

 

 

 

 

IV Co lubi każdy z nas?

 

Obszar fizyczny

·        rozwijanie sprawności ruchowej poprzez udział w zabawach rytmicznych, muzycznych, naśladowczych

·        kształtowanie umiejętności utrzymywania prawidłowej postawy ciała podczas podejmowania pierwszych prób pisania

Obszar emocjonalny

·        wzmacnianie poczucia własnej wartości

·        wdrażanie do komunikowania innym swoich potrzeb i odczuć (asertywność)

·        kształtowanie umiejętności czerpania radości ze wspólnego działania i efektów wspólnej pracy

Obszar społeczny

·         budowanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej

·         kształtowanie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec kolegów, koleżanek i dorosłych

·         budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych

·         wdrażanie do respektowania norm społecznych zawartych w kontrakcie grupowym (w tym czekanie na swoją kolej, ustępowanie, pomaganie słabszym/potrzebującym)

·        rozwijanie postawy współdziałania

Obszar poznawczy

·         rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności

·         wdrażanie do rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikacji werbalnej i niewerbalnej

·         kształtowanie spostrzegawczości i skojarzeń podczas odgadywania tytułów bajek

·         kształtowanie umiejętności zadawania pytań i odpowiadania na nie

·         doskonalenie analizy słuchowej na poziomie sylaby

·         kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem polskim (poprawne wymawianie głosek), rozróżnianie głoski w nagłosie i wygłosie

·         poznanie obrazu graficznego głoski „o” ‒ litery „O”, „o”

·         poznanie obrazu graficznego liczby „1”

·         doskonalenie umiejętności różnicowania czworoboków (rombu, trapezu, czworokątów – bez nazywania)

·         wyróżnianie wśród czworokątów prostokątów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Odwiedzin :