Strona główna -> Słoneczka -> Wrzesień

Tematyka zajęć:

 

I W przedszkolu

   - Pierwszy dzień w przedszkolu

   - W moim przedzkolu

   - Kodeks przedszkolaka

   - W kręgu przyjaciół - poznajemy się

   - Nasze zabawy i zajęcia

 

II Wakacyjne wspomnienia

    -  Kufer pełen lata

    -  Skarby z dziecięcego plecaka

    -  Podróże dalekie i bliskie

    -  Mapa wakacyjnych podróży

    -  Środki transportu

 

III Jestem bezpieczna, jestem bezpieczny

    -  Mój dom - tu czuję się bezpiecznie

    -  Moja miejscowość - moja droga do przedszkola

    -  Bezpieczeństwo na placu zabaw

    -  Bezpieczne znajomości

    -  Po pomoc do policjanta, lekarza, strażaka

 

IV. Dbam o siebie i o środowisko

     -  Moje ciało

     -  Moje zmysły

     -  Dbam o higienę

     -  Dbam o porządek

     -  Dbam o środowisko

 

Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze:·         poznanie najbliższego otoczenia i niektórych pomieszczeń przedszkolnych; integracja grupy przedszkolnej przez wspólne zabawy ruchowe;

·         wyróżnianie i nazywanie elementów najbliższego otoczenia; utrwalenie zasad bezpieczeństwa; rozwijanie wyobraźni przestrzennej; rozwijanie pamięci wzrokowej i orientacji w przestrzeni podczas spaceru po przedszkolu zgodnie z instrukcją;

·         wprowadzenie zasad obowiązujących w grupie przedszkolnej; doskonalenie umiejętności posługiwania się symbolami; rozwijanie słownika czynnego i umiejętności wypowiadania się na temat przestrzegania zasad bezpieczeństwa; poszerzanie wiedzy dzieci na temat warunków zachowania bezpieczeństwa w placówce;

·         rozpoznawanie zapisu swojego imienia i zapisu imion kolegów i koleżanek z grupy (czytanie globalne); rozwijanie umiejętności klasyfikowania i definiowania obiektów; utrwalenie umiejętności orientacji w schemacie ciała;

·         integrowanie grupy przedszkolnej, doskonalenie umiejętności interpersonalnych; rozwijanie umiejętności matematycznych przez identyfikowanie i nazywanie części ciała; doskonalenie umiejętności interpersonalnych poprzez podejmowanie zabaw zespołowych;

·         doskonalenie kompetencji językowych przez rozwijanie słownika czynnego (wymienianie charakterystycznych cech lata jako pory roku); usprawnianie percepcji wzrokowej – ćwiczenie spostrzegania polegające na wyróżnianiu szczegółów ilustracji z tła;

·         doskonalenie umiejętności prezentowania pamiątek z wakacji (tworzenie kącika wspomnień); rozwijanie umiejętności matematycznych przez klasyfikowanie przedmiotów według wielkości, koloru lub przeznaczenia (ze względu na dwie cechy); ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej;

·         poszerzanie wiedzy na temat różnych regionów Polski i świata w sposób pośredni (zdjęcia, pocztówki, wspomnienia z wakacji); rozwijanie zainteresowań czytelniczych – czytanie globalne, praca z mapą; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez poruszanie się według instrukcji słownej;

·         rozwijanie umiejętności matematycznych przez doskonalenie umiejętności posługiwania się mapą i wskazywania kierunków na mapie; rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej przez zabawy ruchowe – poruszanie się według instrukcji słownej;

·         podejmowanie samodzielnej aktywności poznawczej – wyszukiwanie informacji w różnych źródłach; doskonalenie percepcji słuchowej – słuchanie i identyfikowanie dźwięków z otoczenia;

·         wprowadzenie liczby i cyfry 0; rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej; rozwijanie słownika czynnego – wyszukiwanie synonimów i rymów do słów: zero, nic, pusty; wprowadzenie pojęcia dom jako azyl, poczucie bezpieczeństwa – próby tworzenia pojęć ogólnych;

·         rozpoznawanie, identyfikowanie i nazywanie określonych symboli, np. niektórych znaków drogowych, instrukcji; przypomnienie zasad bezpiecznej jazdy na rowerze; ćwiczenie percepcji wzrokowej – różnicowanie podobnych kształtów liter; rozwijanie sprawności małej motoryki i koordynacji wzrokowo-ruchowej;

·         utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się podczas zabaw; rozwijanie pamięci wzrokowej; uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych – jak reagować w sytuacjach trudnych; doskonalenie umiejętności przeliczania obiektów;

·         utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się w bezpośrednich i pośrednich (internet) kontaktach z innymi ludźmi; doskonalenie umiejętności interpersonalnych;

·         utrwalenie numerów telefonów alarmowych i sposobu korzystania z nich; wprowadzenie pojęcia pojazd uprzywilejowany; rozwijanie zainteresowań technicznych i sprawności manualnej;

·         rozwijanie umiejętności matematycznych, określanie lewej i prawej strony swojego ciała; wprowadzenie litery o na przykładzie wyrazu okulary;

·         polisensoryczne poznawanie świata; rozwijanie kompetencji językowych przez analizę i syntezę zdań;

·         rozwijanie umiejętności matematycznych związanych ze schematem ciała – rysunek postaci ludzkiej; rozumienie potrzeby dbania o higienę własnego ciała (profilaktyka); dzielenie się swoimi spostrzeżeniami; słuchanie i identyfikowanie dźwięków z otoczenia;

·         rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zachowanie w grupie; rozwijanie umiejętności matematycznych przez przeliczanie obiektów w najbliższym otoczeniu; wprowadzenie liczby i cyfry 1;

·         kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze; rozwijanie kompetencji językowych, określanie głoski w nagłosie słów o prostej budowie fonetycznej.

 

 

Aktualności

Odwiedzin :